CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

         Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KH SHTT) có nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ, nhằm mục đích nâng cao nhận thức, kỹ năng cũng như mở rộng kiến thức chuyên môn về bảo hộ, thực thi và khai thác quyền sở hữu trí tuệ, từ đó đóng góp vào việc tăng cường nguồn nhân lực có trình độ cao cho hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam.

          Các hoạt động đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ, bao gồm:

          - Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm trong nước và quốc tế về sở hữu trí tuệ và tài sản trí tuệ;

          - Thiết kế, xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu phục vụ cho việc đào tạo, huấn luyện về quyền sở hữu trí tuệ và tài sản trí tuệ;  

          - Tổ chức các lớp bồi dưỡng, khóa huấn luyện, đào tạo về phát triển nguồn nhân lực sở hữu trí tuệ;

          - Biên soạn, biên dịch và ấn hành các tài liệu hướng dẫn, tham khảo, giới thiệu kết quả nghiên cứu, sách, cẩm nang, báo cáo nghiên cứu, bài báo … về sở hữu trí tuệ

          - Tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ..

          Hoạt động đào tạo, huấn luyện được thực hiện theo: (i) kế hoạch do Bộ Khoa học và Công nghệ giao hàng năm dựa trên cơ sở đề xuất của Viện; (ii) hợp đồng đào tạo, huấn luyện với các tổ chức, cá nhân; (iii) thỏa thuận liên kết, phối hợp với các tổ chức, cá nhân  khác.

          Trong giai đoạn tới, đối tượng đào tạo, huấn luyện mà Viện KH SHTT hướng tới là các doanh nghiệp, viện, trường đại học và tổ chức nghiên cứu. Chương trình đào tạo, huấn luyên được thiết kế đa dạng về hình thức với nội dung về thương mại hóa, quản trị tài sản trí tuệ để phù hợp với đòi hỏi hiện nay của xã hội là không chỉ quan tâm đến các kiến thức, kỹ năng về  xác lập và bảo vệ tài sản trí tuệ mà còn cần phải quan tâm đến việc khai thác và tối đa hóa lợi ích kinh tế của loại tài sản này.

          Viện KH SHTT rất mong có được sự phối hợp và nhận được sự trợ giúp của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc tổ chức, thực hiện các hoạt động đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ./.

 

Thông tin liên quan:

Chương trình đào tạo

Kế hoạch đào tạo

Thông tin - Ấn phẩm