KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

1. Chương trình đào tạo năm 2016

*   Chương trình đào tạo Trưởng bộ phận Quản trị Tài sản trí tuệ năm 2016

     Chi tiết xem tại đây

*   Chương trình đào tạo Giám đốc Tài sản trí tuệ năm 2016

     Chi tiết xem tại đây

*   Chương trình Trưởng bộ phận Quản trị Tài sản trí tuệ Đại học Quốc gia Tp. HCM năm 2016                                       

     Chi tiết xem tại đây

*  Chương trình Chuyên viên Quản trị Tài sản trí tuệ Đại học Quốc gia Tp. HCM năm 2016

    Chi tiết xem tại đây

2. Chương trình đạo tạo năm 2015

Chương trình đào tạo Giám đốc Tài sản trí tuệ năm 2015

     Chi tiết xem tại đây

*   Lịch học chương trình đào tạo Chuyên viên Quản trị Tài sản trí tuệ năm 2015

    Chi tiết xem tại đây

 

Thông tin liên quan:

Chương trình đào tạo

Chính sách đào tạo

Thông tin - Ấn phẩm