Giám định

Giám định

Giám định về sở hữu trí tuệ

Admin 14/03/2016 17:20

Giám định về sở hữu trí tuệ là việc tổ chức,cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức,nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá,kết luận về những vấn đề có liên quan đến vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xem thêm

GIÁM ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ - CĂN CỨ PHÁP LUẬT

Admin 14/01/2016 09:18

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1660/QĐ-BKHCN ngày 13/8/2007 và số 178/QĐ –BKHCN ngày 10.02.2010

Xem thêm

Giám định

Giám định

Giám định về sở hữu trí tuệ

Admin 14/03/2016 17:20

Giám định về sở hữu trí tuệ là việc tổ chức,cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức,nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá,kết luận về những vấn đề có liên quan đến vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Xem thêm

GIÁM ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ - CĂN CỨ PHÁP LUẬT

Admin 14/01/2016 09:18

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1660/QĐ-BKHCN ngày 13/8/2007 và số 178/QĐ –BKHCN ngày 10.02.2010

Xem thêm