GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP – QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Admin 09:46 14/01/2016 16:37

Trình tự tiến hành giám định

1. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TỔNG QUÁT

Quy trình tổng quát gồm 04 công đoạn:

Công đoạn 1: Tiếp nhận Đơn yêu cầu/trưng cầu giám định (tiếp nhận Đơn)

Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ giám định (HSGĐ)

Công đoạn 3: Thực hiện các nội dung giám định

Công đoạn 4: Xử lý kết quả giám định

2. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CHI TIẾT  

a. Công đoạn 1: Tiếp nhận Đơn

* Gồm 07 bước như sau:

b. Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ giám định

* Gồm 05 bước như sau:

c. Công đoạn 3: Thực hiện các nội dung giám định

* Gồm 07 bước như sau:

d. Công đoạn 4: Xử lý kết quả

* Gồm 4 bước như sau:

GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP – QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Admin 09:46 14/01/2016 16:37

Trình tự tiến hành giám định

1. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TỔNG QUÁT

Quy trình tổng quát gồm 04 công đoạn:

Công đoạn 1: Tiếp nhận Đơn yêu cầu/trưng cầu giám định (tiếp nhận Đơn)

Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ giám định (HSGĐ)

Công đoạn 3: Thực hiện các nội dung giám định

Công đoạn 4: Xử lý kết quả giám định

2. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CHI TIẾT  

a. Công đoạn 1: Tiếp nhận Đơn

* Gồm 07 bước như sau:

b. Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ giám định

* Gồm 05 bước như sau:

c. Công đoạn 3: Thực hiện các nội dung giám định

* Gồm 07 bước như sau:

d. Công đoạn 4: Xử lý kết quả

* Gồm 4 bước như sau: