Giám định về sở hữu trí tuệ

Admin 17:20 14/03/2016 16:37

Giám định về sở hữu trí tuệ là việc tổ chức,cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức,nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá,kết luận về những vấn đề có liên quan đến vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.     Giám định về sở hữu trí tuệ là việc tổ chức,cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức,nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá,kết luận về những vấn đề có liên quan đến vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

    Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có quyền trưng cầu giám định về sở hữu trí tuệ khi giải quyết vụ việc mà mình đang thụ lý.

    Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và tổ chức,cá nhân khác có liên quan có quyền yêu cầu giám định về sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

    Ngày 22/5/2009 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 865/QĐ-BKHCN về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp năm 2009.

    Ngày 17/6/2009,Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã ra quyết định cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp đầu tiên cho các ông Phạm Đình Chướng,Vũ Khắc Trai,Trần Việt Hùng và Phạm Phi Anh,đồng thời cũng ra quyết định ghi nhậnViện Khoa học sở hữu trí tuệ là Tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

Giám định về sở hữu trí tuệ

Admin 17:20 14/03/2016 16:37

Giám định về sở hữu trí tuệ là việc tổ chức,cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức,nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá,kết luận về những vấn đề có liên quan đến vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.     Giám định về sở hữu trí tuệ là việc tổ chức,cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức,nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá,kết luận về những vấn đề có liên quan đến vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

    Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có quyền trưng cầu giám định về sở hữu trí tuệ khi giải quyết vụ việc mà mình đang thụ lý.

    Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và tổ chức,cá nhân khác có liên quan có quyền yêu cầu giám định về sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

    Ngày 22/5/2009 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 865/QĐ-BKHCN về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp năm 2009.

    Ngày 17/6/2009,Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã ra quyết định cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp đầu tiên cho các ông Phạm Đình Chướng,Vũ Khắc Trai,Trần Việt Hùng và Phạm Phi Anh,đồng thời cũng ra quyết định ghi nhậnViện Khoa học sở hữu trí tuệ là Tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.