TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH GIÁM ĐỊNH

QUY TRÌNH THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH

1. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TỔNG QUÁT


Quy trình tổng quát gồm 04 công đoạn:

  • Công đoạn 1: Tiếp nhận Đơn yêu cầu/trưng cầu giám định (tiếp nhận Đơn)
  • Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ giám định (HSGĐ)
  • Công đoạn 3: Thực hiện các nội dung giám định
  • Công đoạn 4: Xử lý kết quả giám định
2. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CHI TIẾT

a. Công đoạn 1: Tiếp nhận đơn

* Gồm 07 bước như sau:b. Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ giám định

* Gồm 05 bước như sau:


c. Công đoạn 3: Thực hiện các nội dung giám định

* Gồm 07 bước như sau:


d. Công đoạn 4: Xử lý kết quả

* Gồm 04 bước như sau:

 

Thông tin liên quan:

Quy định pháp luật

Hướng dẫn nộp đơn giám định

Mẫu tờ khai giám định

Mẫu hợp đồng giám định

Biểu giá giám định

Nộp đơn giám định Online