LÃNH ĐẠO VIỆN

Họ và tên: Tạ Quang Minh
Chức vụ: Viện trưởng
Điện thoại: 04. 35563406 - 04.35563450 ext 313
Fax: 04. 35563407
Địa chỉ hòm thư điện tử (email): taquangminh@vipri.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Hữu Cẩn
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Điện thoại: 04. 35563403 - 04.35563450 ext 112
Fax: 04. 35563407
Địa chỉ hòm thư điện tử (email): cannh@vipri.gov.vn

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Họ và tên: Phạm Đình Chướng
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng khoa học, Giám định viên sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 04. 35563408
Fax: 04. 35563407
Địa chỉ hòm thư điện tử (email): phamdinhchuong@vipri.gov.vn

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Hằng
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 04. 35563405 - 04.35563450 ext 110
Fax: 04. 35563407
Địa chỉ hòm thư điện tử (email): hangmn@vipri.gov.vn

PHÒNG TƯ VẤN - GIÁM ĐỊNH

Họ và tên: Bùi Tiến Quyết
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 04. 35563404 - 04.35563450 ext 114
Fax: 04. 35563407
Địa chỉ hòm thư điện tử (email): quyetbt@vipri.gov.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO

Họ và tên: Đỗ Thị Xuân Hương
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 04.36321569 - 04. 35563450 ext 106
Fax: 04. 35563407
Địa chỉ hòm thư điện tử (email): xuanhuongip@vipri.gov.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH - ĐỐI NGOẠI

Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 04.35563402 - 04. 35563450 ext 112
Fax: 04. 35563407
Địa chỉ hòm thư điện tử (email): hangtta@vipri.gov.vn

 

PHÒNG THÔNG TIN - KỸ THUẬT

Họ và tên:
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 04.36321570 - 04. 35563450 ext 118
Fax: 04. 35563407
Địa chỉ hòm thư điện tử (email):