CHÍNH SÁCH NGHIÊN CỨU

          Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KH SHTT) có chức năng nghiên cứu về sở hữu trí tuệ phục vụ hoạt động chuyên môn của mình và phục vụ hoạt động quản lý nhà nước (xây dựng chính sách, pháp luât về SHTT…)..

          Yêu cầu đối với hoạt động nghiên cứu là các sản phẩm nghiên cứu phải hữu ích và khả năng ứng dụng thiết thực.

          Hướng nghiên cứu ứng dụng (phục vụ hoạt động chuyên môn của Viện và hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ) được coi là hướng nghiên cứu ưu tiên.

          Chủ đề (nội dung) nghiên cứu được quan tâm: (i) các khía cạnh kinh tế liên quan đến tài sản trí tuệ (định giá, thương mại hóa tài sản trí tuệ; tài sản trí tuệ trong kinh doanh, mua bán / sáp nhập / phá sản doanh nghiệp; thuế đối với tài sản trí tuệ); (ii) quản trị và marketing đối với tài sản trí tuệ; (iii) quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp và hành chính; (iv) bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (cơ chế, khuynh hướng phát triển, toàn cầu hóa); (v) các vấn đề liên quan đến hoạt động giám định sở hữu trí tuệ (mô hình tổ chức, các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến các loại quyền sở hữu trí tuệ khác nhau...)…

          Hoạt động nghiên cứu được tổ chức thực hiện theo: (i) kế hoạch nghiên cứu do Bộ Khoa học và Công nghệ giao hàng năm theo đề xuất của Viện; (ii) hợp đồng nghiên cứu với các tổ chức, doanh nghiệp khác; (iii) thỏa thuận liên kết, phối hợp với các tổ chức khác.

          Sản phẩm nghiên cứu được coi là tài sản của Viện KH SHTT hoặc của chủ đầu tư cho hoạt động nghiên cứu tuân theo các điều khoản về việc phân chia quyền sở hữu đối với sản phẩm đó trong hợp đồng nghiên cứu hoặc tuân theo pháp luật hiện hành.

         Viện KH SHTT coi trọng việc đưa các sản phẩm nghiên cứu vào ứng dụng trong hoạt động chuyên môn của mình hoặc chuyển giao để ứng dụng theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

         Viện KH SHTT rất mong có được sự phối hợp và nhận được sự trợ giúp của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc tổ chức, thực hiện các hoạt động nghiên cứu về sở hữu trí tuệ./.

         Thông tin liên quan:

Đề tài đang nghiên cứu

Đề tài đã nghiên cứu

Kinh nghiệm - Tham khảo