ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015

Admin 14:50 23/12/2016 16:37

I. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu tình hình dịch chuyển tài sản trí tuệ của Việt Nam cho nước ngoài và ảnh hưởng của tình hình đó đối với sự phát triển kinh tế, xã hội.

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyên Hữu Cẩn

- Thời gian thực hiện: 1/2015 đến 12/2015

- Mục tiêu: Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn về việc chuyển nhượng (bán) tài sản trí tuệ/nhãn hiệu của Việt Nam cho nước ngoài, đề tài sẽ đánh giá tác động của việc chuyển nhượng đó đối với bên mua và bên bán nói riêng và đối vơi sự phát triển kinh tế, xã hội nói chung, từ đó đề xuất khuyến nghị cho Nhà nước và doanh nghiệp về việc giao dịch chuyển nhượng tài sản trí tuệ/nhãn hiệu của Việt Nam cho nước ngoài.

II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

1. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất phương pháp xác định hàng hóa giả mạo về chỉ dẫn địa lý

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Sự

- Thời gian thực hiện: 1/2015 đến 12/2015

- Mục tiêu: Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn pháp lý về vấn đề hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý được áp dụng trong thực tiễn thế giới và Việt Nam; Từ đó xây dựng phương pháp, cách thức xác định hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý phục vụ thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam..

2.  Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về việc bảo hộ KDCN riêng phần

- Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Huế

- Thời gian thực hiện: 1/2015 đến 12/2015

- Mục tiêu: Mục tiêu của đề tài là nhằm làm rõ mục đích, nội dung, bản chất và những tác động của của cơ chế bảo hộ KDCN riêng phần, tìm hiểu thực tiễn bảo hộ trên thế giới, từ đó đưa ra khuyến nghị về việc Việt Nam có nên hay không nên mở rộng việc bảo hộ cho KDCN riêng phần..

3. Nghiên cứu vấn đề sở hữu trí tuệ liên quan đến công nghệ in 3D

- Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Thu Hằng

- Thời gian thực hiện: 1/2015 đến 12/2015

- Mục tiêu: Nghiên cứu bản chất, đặc điểm của công nghệ in 3D, xu hướng phát triển và những vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ có thể nảy sinh ở Việt Nam, tìm hiểu thực tiễn vấn đề này trên thế giới, từ đó, đề xuất các giải pháp phù hợp.

4. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất phương pháp xác định khả năng phân biệt của dấu hiệu thông qua quá trình sử dụng.

- Chủ nhiệm đề tài: Bùi Tiến Quyết

- Thời gian thực hiện: 1/2015 đến 12/2015

- Mục tiêu: Làm rõ quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về việc xác định khả năng phân biệt của dấu hiệu thông qua quá trình sử dụng trên thế giới và tại Việt Nam, rút ra những nguyên tắc cơ bản, thống nhất trong việc xác định khả năng phân biệt của dấu hiệu thông qua quá trình sử dụng áp dụng trong hoạt động xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

5. Nghiên cứu tình hình bảo hộ và khai thác sáng chế của các chủ sở hữu Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hương Xiêm

- Thời gian thực hiện: 1/2015 đến 12/2015

- Mục tiêu: Nghiên cứu tình hình bảo hộ và khai thác sáng chế của các chủ sở hữu Việt Nam, xác định nguyên nhân, vấn đề và tồn tại của thực tiễn bảo hộ và khai thác sáng chế của các chủ sở hữu Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ và khai thác sáng chế tại Việt Nam.

6. Nghiên cứu nhu cầu và đề xuất ứng dụng các dạng dịch vụ và sản phẩm thông tin sở hữu trí tuệ đáp ứng đòi hỏi của các tổ chức/cá nhân Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài: Lê Quang Dũng, Hoàng Long Huy

- Thời gian thực hiện: 1/2015 đến 12/2015

- Mục tiêu: Nghiên cứu nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam trong việc tiếp cận nguồn thông tin, sử dụng dịch vụ và sản phẩm thông tin SHTT; Đề xuất cung cấp các dịch vụ và sản phẩm thông tin SHTT trên trang thông tin điện tử (website) của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ nhằm đáp ứng nhu cầu hiện nay..

7. Nghiên cứu kỹ thuật thẩm tra tài sản trí tuệ (IP Due Diligence) phục vụ việc quản trị tài sản trí tuệ

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Minh Hằng

- Thời gian thực hiện: 1/2015 đến 12/2015

- Mục tiêu: Làm rõ căn cứ lý luận và thực tiễn về nội dung (bản chất) của IP due diligence (thẩm tra TSTT) nhằm đề xuất nguyên tắc và cách thức thực hiện kỹ thuật này phục vụ quản trị tài sản trí tuệ..

8. Nghiên cứu cấu trúc và nội dung giảng dạy chuyên ngành quản trị tài sản trí tuệ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Xuân Hương

- Thời gian thực hiện: 1/2015 đến 12/2015

- Mục tiêu: Nghiên cứu cấu trúc và nội dung các chương trình giảng dạy chuyên ngành quản trị TSTT của thế giới và Việt Nam nhằm đề xuất xây dựng một chương trình giảng dạy chuẩn, thống nhất về quản trị TSTT; Trang bị kiến thức và kỹ năng bài bản chuyên ngành về quản trị TSTT cho các cán bộ phụ trách về quản trị TSTT tại các doanh nghiệp Việt Nam..

9. Nghiên cứu giải quyết vấn đề xung đột quyền đối với kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và quyền tác giả

- Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Hân

- Thời gian thực hiện: 1/2015 đến 12/2015

- Mục tiêu:      Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về vấn đề xung đột quyền giữa nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và quyền tác giả; tìm hiểu nguyên nhân xung đột và cách thức giải quyết vấn đề này tại các nước điển hình trên thế giới như Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc; từ đó, đề xuất giải pháp nhằm giải quyết vấn đề xung đột quyền đối với các đối tượng nêu trên tại Việt Nam.

.