ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016

Admin 16:04 30/07/2018 16:37

I. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về mức độ sử dụng sáng chế trong một số ngành công nghiệp ở Việt Nam.

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyên Hữu Cẩn

- Mục tiêu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận dựa trên thực tiễn về cách xác định và đánh giá mức độ sử dụng sáng chế trong các ngành công nghiệp; Đánh giá thực trạng và tiềm năng về mức độ sử dụng sáng chế trong các ngành công nghiệp ở Việt Nam; Xác định những ngành công nghiệp ở Việt Nam có ưu thế trong khai thác, sử dụng sáng chế (“ngành công nghiệp sử dụng nhiều sáng chế”).

 II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

1. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về giao dịch bảo đảm liên quan đến tài sản trí tuệ

- Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Thu Hằng

- Thời gian thực hiện: 1/2016 đến 12/2016

- Mục tiêu: Làm rõ khái niệm, mục đích, vai trò/ý nghĩa, bản chất, trình tự thực hiện, yêu cầu cơ bản… của giao dịch bảo đảm liên quan đến tài sản trí tuệ, từ đó đề xuất, khuyến nghị khả năng thực hiện và giải pháp chính sách đối với hoạt động giao dịch bảo đảm bằng tài sản trí tuệ tại Việt Nam.

2.  Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về việc góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ

- Chủ nhiệm đề tài: Bùi Tiến Quyết

- Thời gian thực hiện: 1/2016 đến 12/2016

- Mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn pháp luật trên thế giới và Việt Nam về vấn đề góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ, cụ thể là các quy định của quốc tế và một số quốc gia về hoạt động góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ, cũng như thực tiễn áp dụng các quy định đó.

3. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về mô hình Tòa án dân sự chuyên trách về sở hữu trí tuệ

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Sự

- Thời gian thực hiện: 1/2016 đến 12/2016

- Mục tiêu: Mục tiêu của đề tài là làm rõ cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp tố tụng tại Tòa án, mục đích, vai trò, ý nghĩa, chức năng, yêu cầu về tổ chức nhân lực... của mô hình Tòa án chuyên trách về sở hữu trí tuệ. Từ đó đề xuất, khuyến nghị về việc thiết lập Tòa án chuyên trách về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, trong đó có tòa án giải quyết các vụ việc dân sự.

4. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về vấn đề thuế đối với tài sản trí tuệ (IP Taxation).

- Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Hân

- Thời gian thực hiện: 1/2016 đến 12/2016

- Mục tiêu: Làm rõ các vấn đề lý luận về thuế đối với tài sản trí tuệ, gồm: quy định về người nộp thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, vai trò/ý nghĩa của thuế đối với tài sản trí tuệ; thực tiễn về vấn đề thuế đối với tài sản trí tuệ ở một số nước tiêu biểu; từ đó đưa ra đề xuất, khuyến nghị về một số quy định liên quan đến thuế đối với tài sản trí tuệ nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tạo và thương mại hóa loại tài sản này, đồng thời đảm bảo nguồn thu của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

5. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về việc bảo hộ tri thức truyền thống (TK)

- Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Huế

- Thời gian thực hiện: 1/2016 đến 12/2016

- Mục tiêu: Nghiên cứu tổng quan về các vấn đề liên quan đến tri thức truyền thống và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với tri thức truyền thống nhằm tìm hiểu quan điểm của thế giới về vấn đề này. Nghiên cứu về thực trạng của Việt Nam hiện nay và đề xuất một số khuyến nghị về bảo hộ tri thức truyền thống ở Việt Nam nhằm nâng cao khả năng khai thác thương mại đối với tri thức truyền thống tại ViÖt Nam.

6. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hành vi lạm dụng độc quyền sáng chế gây hậu quả hạn chế cạnh tranh

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Minh Hằng

- Thời gian thực hiện: 1/2016 đến 12/2016

- Mục tiêu: Làm rõ khái niệm, bản chất, đặc điểm của hành vi lạm dụng độc quyền sáng chế gây hậu quả hạn chế cạnh tranh; thực tiễn về tình hình, cách thức xác định và kiểm soát dạng hành vi này trên thế giới và tại Việt Nam; trên cơ sở đó, đề xuất cách thức xác định hành vi lạm dụng độc quyền sáng chế gây hậu quả hạn chế cạnh tranh và giải pháp ngăn chặn hành vi đó trong thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam.

7. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm vận dụng quy định về phân tích ngược và nhập khẩu song song đối với sáng chế tại Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Xuân Hương

- Thời gian thực hiện: 1/2016 đến 12/2016

- Mục tiêu: Trên cơ sở vận dụng căn cứ lý luận và thực tiễn về việc phân tích ngược và nhập khẩu song song đối với sáng chế đánh giá tác động của các hoạt động này tới khả năng tiếp cận của xã hội đối với sản phẩm chứa sáng chế được bảo hộ ở Việt Nam, từ đó đề xuất/ khuyến nghị về việc áp dụng các quy định về phân tích ngược và nhập khẩu song song nhằm trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

8. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản trị viên tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hương Xiêm

- Thời gian thực hiện: 1/2016 đến 12/2016

- Mục tiêu: Làm rõ khái niệm, vai trò, chức năng/nhiệm vụ, mối quan hệ với các bộ phận khác trong doanh nghiệp… Xác định tiêu chuẩn nghề nghiệp của người quản trị chuyên trách đối với TSTT. Đề xuất, khuyến nghị về việc chuẩn bị nhân lực, tổ chức và triển khai công tác quản trị TSTT trong doanh nghiệp Việt Nam.

9. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về cơ chế cân bằng lợi ích trong việc bảo hộ độc quyền đối với sáng chế về tiêu chuẩn kỹ thuật (SEP)

- Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Hằng

- Thời gian thực hiện: 1/2016 đến 12/2016

- Mục tiêu: Làm rõ khái niệm, bản chất, đặc điểm của sáng chế về tiêu chuẩn kỹ thuật, ảnh hưởng của việc bảo hộ độc quyền sáng chế về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với sự phát triển của ngành công nghiệp và lợi ích xã hội, cơ chế cân bằng lợi ích trong việc bảo hộ nói trên, từ đó đề xuất giải pháp thích hợp nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa lợi ích của chủ sở hữu sáng chế và lợi ích của xã hội.