ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017

Admin 16:30 30/07/2018 16:37

I. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu xác định mức độ đóng góp của sáng chế vào tăng trưởng GDP của Việt Nam.

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyên Hữu Cẩn

- Mục tiêu: Xác định cách thức đo lường sự đóng góp của sáng chế vào GDP; xác định đóng góp của sáng chế vào GDP của Việt Nam trong một thời kỳ nhất định (5 năm, từ 2009 đến 2013), cụ thể là xác định giá trị GDP theo hệ thống tài khoản quốc gia, giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp đóng góp vào GDP, và giá trị đóng góp của sáng chế vào các ngành công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.

 II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

1. Ảnh hưởng của việc bảo hộ sáng chế dạng sử dụng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Chủ nhiệm đề tài: Bùi Tiến Quyết

- Thời gian thực hiện: 1/2017 đến 12/2017

- Mục tiêu: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bảo hộ sáng chế dạng sử dụng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; từ đó, đưa ra khuyến nghị nhằm cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu sáng chế và xã hội.

2.  Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về việc góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ.

- Chủ nhiệm đề tài: Bùi Tiến Quyết

- Thời gian thực hiện: 1/2016 đến 12/2016

- Mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn pháp luật trên thế giới và Việt Nam về vấn đề góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ, cụ thể là các quy định của quốc tế và một số quốc gia về hoạt động góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ, cũng như thực tiễn áp dụng các quy định đó.

3. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về việc bảo hộ nhãn hiệu âm thanh.

- Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Hằng

- Thời gian thực hiện: 1/2017 đến 12/2017

- Mục tiêu: Nghiên cứu tổng quan về khái niệm, đặc điểm, bản chất, hình thức/cách thức thể hiện của nhãn hiệu âm thanh, thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu âm thanh trên thế giới, từ đó đề xuất khuyến nghị về cơ chế bảo hộ loại nhãn hiệu này tại Việt Nam.

4. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về việc bảo hộ nhãn hiệu mùi

- Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Huế

- Thời gian thực hiện: 1/2017 đến 12/2017

- Mục tiêu: Nghiên cứu tổng quan về khái niệm, đặc điểm, bản chất, hình thức/cách thức thể hiện của nhãn hiệu mùi, thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu mùi trên thế giới, từ đó đề xuất khuyến nghị về cơ chế bảo hộ loại nhãn hiệu này tại Việt Nam.

5. Việc bảo hộ dữ liệu thử nghiệm đối với dược phẩm và tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hương Xiêm

- Thời gian thực hiện: 1/2017 đến 12/2017

- Mục tiêu: Làm rõ khái niệm, đặc điểm, bản chất của dữ liệu thử nghiệm dược phẩm, thực tiễn bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dược phẩm, ảnh hưởng của việc bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dược phẩm đến sự phát triển kinh tế xã hội, từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm tối đa hóa lợi ích từ việc bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dược phẩm.

6. Việc bảo hộ dữ liệu thử nghiệm đối với nông hóa phẩm và tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Minh Hằng

- Thời gian thực hiện: 1/2017 đến 12/2017

- Mục tiêu: Làm rõ khái niệm, đặc điểm, bản chất của dữ liệu thử nghiệm nông hóa phẩm, thực tiễn bảo hộ dữ liệu thử nghiệm nông hóa phẩm, ảnh hưởng của việc bảo hộ dữ liệu thử nghiệm nông hóa phẩm đến sự phát triển kinh tế xã hội, từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm tối đa hóa lợi ích từ việc bảo hộ dữ liệu thử nghiệm nông  hóa phẩm.

7. Kiểm soát biên giới về sở hữu trí tuệ

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Sự

- Thời gian thực hiện: 1/2017 đến 12/2017

- Mục tiêu: Nghiên cứu, tổng hợp và phân tích các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu trí tuệ theo quy định pháp luật Việt Nam và theo quy định của TPP, kinh nghiệm của thế giới, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi biện pháp này tại Việt Nam.

8. Trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) trong việc thực thi bản quyền trong môi trường trực tuyến

- Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Hân

- Thời gian thực hiện: 1/2017 đến 12/2017

- Mục tiêu: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ internet trong việc thực thi bản quyền trong môi trường trực tuyến, tổng hợp, phân tích quy định của TPP về vấn đề này, từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo cân bằng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người chủ sở hữu với các nhà cung cấp dịch vụ internet và người sử dụng, đồng thời phù hợp với quy định của TPP.

9. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng bảng hỏi (khảo sát) nhằm đánh giá sự nhầm lẫn trên thực tế của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu

- Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Xuân Hương

- Thời gian thực hiện: 1/2017 đến 12/2017

- Mục tiêu: Làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng bảng hỏi nhằm đánh giá sự nhầm lẫn trên thực tế của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu, từ đó xây dựng mẫu bảng hỏi (khảo sát) và nguyên tắc đánh giá về sự nhầm lẫn trên thực tế của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu dựa trên kết quả khảo sát áp dụng tại Việt Nam.

10. Phương pháp đánh giá tác động của tài sản trí tuệ đối với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

- Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Thu Hằng

- Thời gian thực hiện: 1/2017 đến 12/2017

- Mục tiêu: Tổng hợp các phương pháp đánh giá tác động của tài sản trí tuệ đối với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp được sử dụng phổ biến trên thế giới, phân tích, chọn lọc nhằm xây dựng phương pháp đánh giá phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam.