KINH NGHIÊM THAM KHẢO

1. Dẫn nhập về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ

Tham gia trao đổi:

- ThS. Nguyễn Long; Trưởng Phòng Pháp chế, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí PVD;

- TS. Đào Minh Đức, Trưởng Phòng Sở hữu Trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

Thực hiện Chương trình phát sóng: Khánh Mai, Phương Thảo, Quang Trung, Uy Vũ, Xuân Hoạt, Tấn Thi, Hữu Phúc, Ngọc Ánh, Quốc Cường, Nhật Quang - Ban Khoa giáo Đài Truyền hình TP.HCM.

Chủ sở hữu Chương trình phát sóng: Đài Truyền hình TP.HCM.

Video

2. Khung pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam

    Tham gia trao đổi:

- ThS. Nguyễn Thị Diệu Linh; Giám đốc Hành chánh Nhân sự, Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn;

- TS. Đào Minh Đức, Trưởng Phòng Sở hữu Trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

Thực hiện Chương trình phát sóng: Khánh Mai, Phương Thảo, Quang Trung, Uy Vũ, Xuân Hoạt, Tấn Thi, Hữu Phúc, Ngọc Ánh, Quốc Cường, Nhật Quang - Ban Khoa giáo Đài Truyền hình TP.HCM.

Chủ sở hữu Chương trình phát sóng: Đài Truyền hình TP.HCM.

Video

3. Bằng độc quyền sáng chế: cơ chế sở hữu và bảo vệ ý tưởng công nghệ

    Tham gia trao đổi:

- ThS. Trần Vĩnh Minh, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thương mại và Dịch vụ Nhựa Xanh;

- TS. Đào Minh Đức, Trưởng Phòng Sở hữu Trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

Thực hiện Chương trình phát sóng: Khánh Mai, Phương Thảo, Quang Trung, Uy Vũ, Xuân Hoạt, Tấn Thi, Hữu Phúc, Ngọc Ánh, Quốc Cường, Nhật Quang - Ban Khoa giáo Đài Truyền hình TP.HCM

    Chủ sở hữu Chương trình phát sóng: Đài Truyền hình TP.HCM

    Video

4. Sáng chế trong quản trị công nghệ và hoạt động R&D

    Tham gia trao đổi:

- Ông Bùi Phong Lưu, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Công Nông nghiệp Bùi Văn Ngọ;

- TS. Đào Minh Đức, Trưởng Phòng Sở hữu Trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

Thực hiện Chương trình phát sóng: Khánh Mai, Phương Thảo, Quang Trung, Uy Vũ, Xuân Hoạt, Tấn Thi, Hữu Phúc, Ngọc Ánh, Quốc Cường, Nhật Quang - Ban Khoa giáo Đài Truyền hình TP.HCM.

    Chủ sở hữu Chương trình phát sóng: Đài Truyền hình TP.HCM.

    Video

5. Bí mật kinh doanh và các Thông tin không tiết lộ

    Tham gia trao đổi:

- ThS. LS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Văn Phòng Luật sư Nguyễn Văn Định;

- TS. Đào Minh Đức, Trưởng Phòng Sở hữu Trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

Thực hiện Chương trình phát sóng: Khánh Mai, Phương Thảo, Quang Trung, Uy Vũ, Xuân Hoạt, Tấn Thi, Hữu Phúc, Ngọc Ánh, Quốc Cường, Nhật Quang - Ban Khoa giáo Đài Truyền hình TP.HCM.

Chủ sở hữu Chương trình phát sóng: Đài Truyền hình TP.HCM.

    Video

6. Một số vấn đề về Quyền tác giả trong kinh doanh

    Tham gia trao đổi:

- ThS. Nguyễn Thị Xuân Anh, Giám đốc Thư viện, Phó Ban Quản trị Tài sản Trí tuệ, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM;

- TS. Đào Minh Đức, Trưởng Phòng Sở hữu Trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

Thực hiện Chương trình phát sóng: Khánh Mai, Phương Thảo, Quang Trung, Uy Vũ, Xuân Hoạt, Tấn Thi, Hữu Phúc, Ngọc Ánh, Quốc Cường, Nhật Quang - Ban Khoa giáo Đài Truyền hình TP.HCM.

    Chủ sở hữu Chương trình phát sóng: Đài Truyền hình TP.HCM

    Video


Thông tin liên quan:

Đề tài đang nghiên cứu

Đề tài đã nghiên cứu

Chính sách nghiên cứu