GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Thông tin đăng ký

Thành phần hồ sơ đính kèm Lưu ý: Hồ sơ tải liên chỉ sử dụng các file có đuôi doc,docx,pdf,png,jpg,jpeg,gif

Nội dung hồ sơ Tài liệu đính kèm
Tờ khai yêu cầu giám định
Hợp đồng yêu cầu giám định
Biên bản thanh lý
Tài liệu thể hiện căn cứ xác lập quyền SHCN
Tài liệu thể hiện đối tượng giám định
Các tài liệu khác
Hợp đồng yêu cầu giám định

CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây