Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thông chào hàng cạnh tranh trong nước các gói thầu thuộc nhiệm vụ Thiết lập, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến về đối tượng sở hữu công nghiệp và công cụ khai thác phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Mua sắm thiết bị, máy chủ

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-VSHTT ngày 12/10/2018 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà gói thầu “Dịch vụ vận hành hệ thống”

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên, với các nội dung như sau:

Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC,

Giá trúng thầu: 1.909.280.000 đồng (Một tỷ chín trăm linh chín triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng)

1.   Hình thức hợp đồng: Trọn gói

2.   Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

3. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu:

3.1. Công ty cổ phần tập đoàn IDC: Có giá dự thầu cao xếp thứ 2.

3.2. Công ty TNHH Máy tính NÉT: Có giá dự thầu cao xếp thứ 3.

Trân trọng thông báo./.