Tra cứu Kiểu dáng tại Cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP)

Admin 00:10 14/02/2017 16:37

1. Giới thiệu
Tại trang Web này bạn có thể tìm kiếm thông tin về các đơn yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đã công bố và các kiểu dáng công nghiệp đã được cấp văn bằng, đang được bảo hộ tại Việt Nam.

2. Tra cứu kiểu dáng:
Tại đây