Tra cứu Nhãn hiệu tại Cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP)

Admin 00:57 14/02/2017 16:37

1. Giới thiệu
Tại trang Web này bạn có thể tìm kiếm thông tin về các đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu đã công bố và các nhãn hiêu đã được cấp văn bằng, đang được bảo hộ tại Việt Nam.

2. Tra cứu nhãn hiệu:
Tại đây