Tra cứu Sáng chế tại Cơ sở dữ liệu DigiPat của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP)

Admin 17:02 13/02/2017 16:37

1. Giới thiệu

Hệ thống Tra cứu sáng chế được xây dựng với mục đích tra cứu thông tin bằng sáng chế dựa trên CSDL đã được chuyển đổi từ kết quả của dự án số hóa (theo tiêu chuẩn ST36 của WIPO và file PDF của tài liệu)

Dữ liệu của hệ thống bao gồm các bằng sáng chế từ số 1-0000001 đến 1-0008878 và giải pháp hữu ích từ số 2-0000773 đến 2-0000821.
Tài liệu hướng dẫn tra cứu

2. Tra cứu sáng chế:
Tại đây