Tra cứu Sáng chế tại Cơ sở dữ liệu IPlib của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP)

Admin 16:41 13/02/2017 16:37

1. Giới thiệu
Tại trang Web này bạn có thể tìm kiếm thông tin về các đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, đã công bố và các sáng chế, giải pháp hữu ích đã được cấp văn bằng, đang được bảo hộ tại Việt Nam.

2. Tra cứu sáng chế:
Tại đây