Thông báo đấu thầu về việc mua sắm trang thiết bị năm 2015 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Admin 11:23 09/12/2015 16:37

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ xin thông báo với các công ty/đơn vị về việc mua sắm trang thiết bị năm 2015, cụ thể như sau: Viện Khoa học sở hữu trí tuệ xin thông báo với các công ty/đơn vị về việc mua sắm trang thiết bị năm 2015, cụ thể như sau:
- Tên gói thầu: Mua máy tính chủ (Server)
- Giá gói thầu: 150.000.000 (Một trăm năm mươi triệu đồng)
- Nguồn vốn: Kinh phí ngân sách nhà nước cấp 2015
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn (yêu cầu báo giá)
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 5/2015
- Gửi thông báo yêu cầu báo giá: Từ ngày 25/5/2015 đến ngày 27/5/2015
- Nhận báo giá dự thầu: Trước 14h30 ngày 27/5/2015
- Đóng thầu: 14h30 ngày 27/5/2015
- Mở thầu: 15h00 ngày 27/5/2015
- Địa điểm mở thầu: Trụ sở Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (số 21, ngõ 67, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)
- Thông báo kết quả xét hồ sơ yêu cầu báo giá: ngày 28/5/2015
- Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày 01/6/2015 đến ngày 20/6/2015.
Tài liệu kèm theo: Hồ sơ yêu cầu báo giá; Thư dự chào giá; Hợp đồng (dự thảo)
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành Chính - Đối ngoại (Chị Hằng), điện thoại: 04 35563401)

Thông báo đấu thầu về việc mua sắm trang thiết bị năm 2015 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Admin 11:23 09/12/2015 16:37

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ xin thông báo với các công ty/đơn vị về việc mua sắm trang thiết bị năm 2015, cụ thể như sau: Viện Khoa học sở hữu trí tuệ xin thông báo với các công ty/đơn vị về việc mua sắm trang thiết bị năm 2015, cụ thể như sau:
- Tên gói thầu: Mua máy tính chủ (Server)
- Giá gói thầu: 150.000.000 (Một trăm năm mươi triệu đồng)
- Nguồn vốn: Kinh phí ngân sách nhà nước cấp 2015
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn (yêu cầu báo giá)
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 5/2015
- Gửi thông báo yêu cầu báo giá: Từ ngày 25/5/2015 đến ngày 27/5/2015
- Nhận báo giá dự thầu: Trước 14h30 ngày 27/5/2015
- Đóng thầu: 14h30 ngày 27/5/2015
- Mở thầu: 15h00 ngày 27/5/2015
- Địa điểm mở thầu: Trụ sở Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (số 21, ngõ 67, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)
- Thông báo kết quả xét hồ sơ yêu cầu báo giá: ngày 28/5/2015
- Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày 01/6/2015 đến ngày 20/6/2015.
Tài liệu kèm theo: Hồ sơ yêu cầu báo giá; Thư dự chào giá; Hợp đồng (dự thảo)
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành Chính - Đối ngoại (Chị Hằng), điện thoại: 04 35563401)