Thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Admin 14/03/2016 17:33

Giám định về sở hữu trí tuệ - Bộ phận quan trọng của hệ thống thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Trong những năm qua, hệ thống thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam đã có một số chuyển biến tích cực về mặt tổ chức, chức năng và tính hiệu quả.

Xem thêm

Thông báo về lịch Tiếp công dân tại Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Admin 09/12/2015 11:27

Căn cứ Quyết định số 1077/QĐ-BKHCN ngày 20.5.2015 về việc “Ban hành Quy chế Tiếp công dân của Bộ Khoa học và Công nghệ”, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) xin thông báo lịch Tiếp công dân tại Viện KHSHTT như sau:

Xem thêm

Khảo sát về tình hình chuyển nhượng tài sản trí tuệ

Admin 09/12/2015 11:25

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Khoa học và Công nghệ giao, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách phát triển tài sản trí tuệ của Việt Nam, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) được phép tiến hành khảo sát, thu thập thông tin về tình hình chuyển nhượng tài sản trí tuệ của Việt Nam cho nước ngoài (cũng như của nước ngoài cho Việt Nam).

Xem thêm

Thông báo đấu thầu về việc mua sắm trang thiết bị năm 2015 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Admin 09/12/2015 11:23

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ xin thông báo với các công ty/đơn vị về việc mua sắm trang thiết bị năm 2015, cụ thể như sau:

Xem thêm