Chính sách Đào tạo

Một trong những chức năng và nhiệm vụ chính của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ là cung cấp nguồn nhân lực về sở hữu trí tuệ thông qua việc xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện, hội thảo, hội nghị chuyên đề về sở hữu trí tuệ và tài sản trí tuệ.

Hiện nay, mục tiêu chính trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực về sở hữu trí tuệ đang được Viện chú trọng là bồi dưỡng để nhanh chóng cải thiện năng lực quản trị TSTT và thương mại hóa TSTT cho các cán bộ điều hành (thực hiện) việc tham gia thị trường khoa học và công nghệ, cụ thể là nâng cao khả năng về các khía cạnh liên quan đến tài sản trí tuệ/quyền sở hữu trí tuệ. Lý do là bởi trong thị trường khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ được coi là một loại “hàng hóa” đặc biệt quan trọng và rất phổ biến. Để đảm bảo khả năng tham gia thị trường, các chủ thể phải có hiểu biết cần thiết về lý luận và pháp luật liên quan, đồng thời phải có kỹ năng thực hành các thao tác nghiệp vụ thích hợp. Đó cũng là các yếu tố cần thiết bảo đảm cho thị trường vận hành một cách quy củ và lành mạnh. Tuy nhiên, tất cả những điều kiện trên hiện nay đều chưa được đáp ứng. Nhìn chung, năng lực của các chủ thể Việt Nam trong thị trường khoa học và công nghệ chưa thực sự được nâng cao.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ có tổ chức gồm Hội đồng khoa học là các tiến sĩ và chuyên viên cao cấp có kinh nghiệm quản lý và nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ hơn 30 năm và đội ngũ kế cận cũng đã công tác trong ngành hơn 10 năm có học hàm là thạc sĩ và giữ nhiệm vụ quản lý, phụ trách các mảng việc chính của Viện có thể coi là đội ngũ cán bộ hùng hậu đáp ứng mọi hoạt động của mục tiêu nêu trên.