Quy định về hoạt động định giá

Định giá tài sản trí tuệ - Căn cứ pháp luật

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tiến hành hoạt động định giá tài sản trí tuệ dựa trên các căn cứ pháp luật sau đây:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1660/QĐ-BKHCN ngày 13/8/2007 và số 178/QĐ-QKHCN ngày 10.2.2010

- Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 của Bộ Tài chính ban hanh Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13;

- Điều 201 (Giám định về sở hữu trí tuệ) Luật Sở hữu trí tuệ (2005, 2009);

- Chương VI (Giám định sở hữu trí tuệ- các Điều từ 39 đến 53) Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30.12.2010

- Giấy chứng nhận Tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp số 01/CN-SHTT do Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 17/6/2009 cho Viện Khoa học sở hữu trí tuệ.

- Thông tư số 16 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ khoa học và Công nghệ quy định vê điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học công nghệ.