Trình tự tiến hành giám định

1. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TỔNG QUÁT

Quy trình tổng quát gồm 04 công đoạn:

  • Công đoạn 1: Tiếp nhận Đơn yêu cầu/trưng cầu giám định (tiếp nhận Đơn)
  • Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ giám định (HSGĐ)
  • Công đoạn 3: Thực hiện các nội dung giám định
  • Công đoạn 4: Xử lý kết quả giám định

2. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CHI TIẾT

 

a. Công đoạn 1: Tiếp nhận đơn

* Gồm 07 bước như sau:


 

b. Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ giám định

* Gồm 05 bước như sau:

c. Công đoạn 3: Thực hiện các nội dung giám định

* Gồm 07 bước như sau:

d. Công đoạn 4: Xử lý kết quả

* Gồm 04 bước như sau: