Trình tự tiến hành định giá

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐỊNH GIÁ

1. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TỔNG QUÁT 

Quy trình tổng quát gồm 04 công đoạn

Công đoạn 1: Tiếp nhận Đơn yêu cầu/trưng cầu định giá (tiếp nhận Đơn)

Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ định giá (HSĐG)

Công đoạn 3: Thực hiện định giá

Công đoạn 4: Xử lý kết quả định giá

 

2. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CHI TIẾT

a. Công đoạn 1: Tiếp nhận Đơn

* Gồm 07 bước như sau:


 

b. Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ định giá

 * Gồm 05 bước như sau: 

 c.Công đoạn 3: Thực hiện định giá

* Gồm 06 bước như sau:

 


 

d. Công đoạn 4: Xử lý kết quả

* Gồm 04 bước như sau: