Chương trình kế hoạch đào tạo

Chương trình - Kế hoạch đào tạo

09/12/2015

Chương trình đào tạo về sở hữu trí tuệ ("Chương trình") của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ là sản phẩm nghiên cứu của Đề tài "Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp trong thời gian tới" (2007) trên cơ sở khảo sát, phân tích các nhu cầu, đòi hỏi về nhân lực của thực tiễn hoạt động sở hữu trí tuệ cũng như trên cơ sở rút kinh nghiệm từ các lớp đào tạo

Xem thêm