Sự kiện tu van
60 thành lập
Xem thêm

Nghiên cứu

CHÍNH SÁCH NGHIÊN CỨU

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KH SHTT) có chức năng nghiên cứu về sở hữu trí tuệ phục vụ hoạt động chuyên môn của mình và phục vụ hoạt động quản lý nhà nước (xây dựng chính sách, pháp luât về SHTT…)..

Xem thêm
Xem thêm

Đào tạo

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KH SHTT) có nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ, nhằm mục đích nâng cao nhận thức, kỹ năng cũng như mở rộng kiến thức chuyên môn về bảo hộ, thực thi và khai thác quyền sở hữu trí tuệ, từ đó đóng góp vào việc tăng cường nguồn nhân lực có trình độ cao cho hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Xem thêm

Giám định

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIÁM ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KH SHTT) có chức năng thực hiện giám định về sở hữu công nghiệp được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện KH SHTT được ban hành kèm theo Quyết định số 3915/QĐ-BKHCN ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem thêm

Định giá

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) có chức năng thực hiện định giá tài sản trí tuệ(TSTT) được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1660/QĐ-BKHCN ngày 13/8/2007 và số 178/QĐ –BKHCN ngày 10.02.2010.

Xem thêm

Tra cứu

GIỚI THIỆU CHUNG

Các cơ sở dữ liệu sáng chế, nhãn hiệu, KDCN được công bố sẽ giúp cho công chúng dễ dàng tra cứu, biết đến các giải pháp công nghệ mới có thể phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, nhờ đó, biết được các địa chỉ cần tiến hành đàm phán, thương lượng về các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng (li xăng). Do vậy, thay vì phải đi nghiên cứu hoặc thiết kế từ đầu, có thể tiến hành chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp sẽ đỡ tốn kém hơn và hạn chế được nhiều rủi ro.

Xem thêm