CÁN BỘ VIỆN KHOA HỌC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

LÃNH ĐẠO VIỆN

Họ và tên: Tạ Quang Minh
Chức vụ: Viện trưởng
Tel: 024. 35563406 - 024.35563450 ext 303
Fax: 024. 35563407
Email: minhtq@most.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Hữu Cẩn
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Tel: 024. 35563403 - 024.35563450 ext 112
Fax: 024. 35563407
Email: nhcan@most.gov.vn

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Họ và tên: Phạm Đình Chướng
Chức vụ: Chủ tịch hội đồng khoa học Giám định viên sở hữu trí tuệ
Tel: 024. 35563408 - 024.35563450
Fax: 024. 35563407
Email: chuongdinhpham.vipri@gmail.com

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Hằng
Chức vụ: Trưởng phòng
Tel: 024. 35563405 - 024.35563450 ext 110
Fax: 024. 35563407
Email: ntmhang@most.gov.vn

PHÒNG GIÁM ĐỊNH - ĐỊNH GIÁ

Họ và tên: Đỗ Thị Xuân Hương
Chức vụ: Trưởng phòng
Tel: 024. 35563404 - 024.35563450 ext 115
Fax: 024. 35563407
Email: dtxhuong@most.gov.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO - THÔNG TIN

Họ và tên: Bùi Tiến Quyết
Chức vụ: Trưởng phòng
Tel: 024.36321570 - 024. 35563450 ext 118
Fax: 024. 35563407
Email: btquyet@most.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Xiêm
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Tel: 024.36321570 - 024. 35563450 ext 117
Fax: 024. 35563407
Email: nthxiem@most.gov.vn

VĂN PHÒNG

Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng
Chức vụ: Chánh văn phòng
Tel: 024.36321569 - 024. 35563450 ext 106
Fax: 024. 35563407
Email: ttthang@most.gov.vn

Họ và tên: Phạm Thanh Loan
Chức vụ: Phó chánh văn phòng
Tel: 024.36321569 - 024. 35563450 ext 105
Fax: 024. 35563407
Email: ptloan@most.gov.vn

VPĐD TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Họ và tên: Bùi Tiến Quyết
Chức vụ: Trưởng VPĐD
Tel: 0826622882
Fax: 024. 35563407
Email: btquyet@most.gov.vn