Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sau đây gọi tắt là Điều lệ) của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (sau đây gọi tắt là Viện KH SHTT) đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1879/QĐ-BKHCN ngày 03/7/2018 (thay thế Quyết định số 3915/QĐ-BKHCN ngày 16/12/2013).

Theo Điều lệ mới này:
(i) Viện KH SHTT là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện  chức năng nghiên cứu khoa học, huấn luyện, giám định, tư vấn và định giá trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

(ii) Viện KH SHTT có nhiệm vụ, quyền hạn sau: Nghiên cứu khoa học về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ; Đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ: Giám định về sở hữu trí tuệ; Định giá tài sản trí tuệ; Hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, tư vấn - giám định, định giá tài sản trí tuệ; Tiếp nhận và sừ dụng các nguồn tài trợ, viện trợ dành cho Viện KH SHTT; Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, tài liệu của Viện KH SHTT theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

(iii) Cơ cấu tổ chức của Viện KH SHTT gồm: Văn phòng Viện; Phòng Nghiên cứu khoa học; Phòng Đào tạo - Thông tin; Phòng Giám định - Định giá; Văn phòng đại diện Viện tại TP. Hồ Chí Minh./.

Viện KHSHTT          

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật