Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày 16-6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ - SHTT (Luật số 07/2022/QH15) với 95,58% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. 
Luật có những quy định mới nhằm khắc phục vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành và sự không phù hợp giữa các quy định của Luật SHTT với các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội ban hành, nội luật hóa các cam kết để phù hợp với thông lệ quốc tế hướng đến sự hoàn thiện thể chế về SHTT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.
Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023, trừ quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2022 và quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2024.
Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ có thể tải về tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật