Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1068/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 (Chiến lược). Nội dung cơ bản của Chiến lược bao gồm:

1. Mục tiêu
Chiến lược đặt ra các mục tiêu cụ thể cần đạt được như sau:

- Đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu ASEAN về trình độ sáng tạo, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ (SHTT);
- Việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồngbảo đảm nhanh chóng, minh bạch, công bằng, đáp ứng kịp thời yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội.Hiệu quả thực thi pháp luật SHTT được nâng cao, tình trạng xâm phạm quyền SHTT giảm đáng kể;
- Tài sản trí tuệ(TSTT)mới của cá nhân, tổ chức Việt Nam gia tăng cả về số lượng và chất lượng, cải thiện vượt bậc các chỉ số về SHTT của Việt Nam trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII);
- Hiệu quả sử dụng quyền SHTT được nâng cao và gia tăng đáng kể số lượng sản phẩm có hàm lượng SHTT cao;
- Phát triển được một số ngành công nghiệp có mức độ sử dụng TSTT cao, đặc biệt là các ngành công nghiệp ưu tiên và có lợi thế cạnh tranh, gia tăng đáng kể đóng góp của các ngành này vào tăng trưởng GDP;
- Chỉ dẫn địa lý, nguồn gen, tri thức truyền thống, bí quyết kỹ thuật, văn hóa dân gian được bảo hộ và khai thác hiệu quả trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Phát triển được các ngành công nghiệp văn hóa dựa trên quyền tác giả và quyền liên quan nhằm tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm sáng tạo đa dạng, chất lượng cao; phấn đấu đến năm 2030 doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa dựa trên quyền tác giả, quyền liên quan đóng góp khoảng 7% GDP và tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội.

2. Nhiệm vụ, giải pháp
Để đạt được các mục tiêu nêu trên trong Chiến lược, Việt Nam cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Hoàn thiện chính sách, pháp luật về SHTT;
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về SHTT;
- Tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền SHTT;
- Thúc đẩy các hoạt động tạo ra TSTT;
- Khuyến khích, nâng cao hiệu quả khai thác TSTT;
- Phát triển các hoạt động hỗ trợ về SHTT;
- Tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động SHTT;
- Hình thành văn hóa SHTT trong xã hội;
- Tích cực, chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế về SHTT.

Toàn văn Quyết định số 1068/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 có thể xem tại đây./.

Viện KHSHTT


Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật