Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Thông báo về việc hoàn thành các sản phẩm đã đăng ký thực hiện để nghiệm thu đề tài tiềm năng do Quỹ tài trợ

Để chuẩn bị tốt cho việc nghiệm thu các đề tài tiềm năng do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ thực hiện theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN, các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài cần phải hoàn thành các loại sản phẩm như đã đăng ký, bao gồm cả về số lượng và chất lượng trong thời gian thực hiện hợp đồng; đồng thời phải hoàn thành báo cáo tổng hợp và gửi đến Quỹ trong thời gian quy định.
Về nội dung và chất lượng của các sản phẩm sẽ do Hội đồng khoa học nghiệm thu đánh giá và quyết định. Đối với các sản phẩm công bố hay đào tạo mà chưa được công bố/công nhận khi hết hạn hợp đồng và với các sản phẩm dạng I, dạng II, Quỹ lưu ý như sau:

1. Đối với bằng độc quyền sáng chế: Trường hợp chưa được cấp bằng, đề tài phải có (1) Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ của Cục Sở hữu Trí tuệ (SHTT) và (2) Báo cáo kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế của Cục SHTT hoặc bản xác nhận về khả năng bảo hộ của cơ quan có thẩm quyền.
(Để được hỗ trợ đánh giá về khả năng bảo hộ sáng chế, các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài có thể liên hệ với Phòng Đào tạo – Thông tin, Viện Khoa học SHTT, số điện thoại: 024.36321570 hoặc 1800556863 – máy lẻ: 08, email: hotrotuvan.ipplatform@gmail.com hoặc các tổ chức khác có thẩm quyền.)

2. Đối với các sản phẩm công bố (bài báo): Nếu bài báo chưa được đăng, Bài báo phải được xác nhận của tạp chí về việc đã được chấp nhận đăng.

3. Đối với các kết quả đào tạo (NCS và ThS): Nếu chưa có văn bản công nhận hoàn thành chương trình đào tạo, đề tài phải cung cấp (1) Quyết định giao luận văn/luận án cho học viên đào tạo NCS/ThS của tổ chức đào tạo; (2) Nội dung luận văn phải phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài; (3) Học viên có tham gia đề tài hoặc có thành viên chính tham gia đề tài hướng dẫn đào tạo (trường hợp không có tên trong danh sách tham gia đề tài) và (4) Quá trình đào tạo thực hiện trong thời gian thực hiện của đề tài.

4. Đối với sản phẩm dạng I và dạng II: Các sản phẩm dạng I và II được chấp nhận nghiệm thu khi có các văn bản xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền về các thông số kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, chất lượng đối với các sản phẩm của đề tài hoặc quyết định công nhận/ban hành của tổ chức chủ trì về các thông số kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, chất lượng đối với các sản phẩm của đề tài.
Tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN: được xử lý theo quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN có liên quan.

Nguồn: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật