Xem thêm

Nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu khoa học

Vấn đề giải quyết xung đột giữa một nhãn hiệu dùng cho sản phẩm/hàng hóa với một nhãn hiệu khác trùng/tương tự dùng cho dịch vụ buôn bán...

Xem thêm
Xem thêm

Đào tạo

Chương trình - Kế hoạch đào tạo

Chương trình đào tạo về sở hữu trí tuệ của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ là sản phẩm nghiên cứu của Đề tài "Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp" trên...

Xem thêm
Xem thêm

Giám định

Quy định về hoạt động giám định

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tiến hành hoạt động giám định về sở hữu công nghiệp dựa trên các căn cứ pháp luật sau đây:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1660/QĐ-BKHCN ngày 13/8/2007 và số 178/QĐ –BKHCN ngày

Xem thêm
Xem thêm

Định giá

Quy định về hoạt động định giá

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tiến hành hoạt động định giá tài sản trí tuệ dựa trên các căn cứ pháp luật sau đây:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1660/QĐ-BKHCN ngày 13/8/2007 và số 178/QĐ-QKHCN ngày 10.2.2010

Xem thêm

Tra cứu

Giới thiệu các công cụ tra cứu

Để giúp người dùng tìm kiếm các thông tin/dữ liệu trong nước và quốc tế liên quan đến các đối tượng SHCN, chúng tôi đã xây dựng một số công cụ hỗ trợ, cụ thể như sau:

Xem thêm