Hoạt động SHTT trong nước

Tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ trong bối cảnh Covid 19

24/03/2020

Để đảm bảo cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hạn chế tối đa tiếp xúc, giao dịch trực tiếp

Xem thêm