Tư vấn

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ

14/03/2016

Giám định về sở hữu trí tuệ - Bộ phận quan trọng của hệ thống thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Trong những năm qua, hệ thống thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam đã có một số chuyển biến tích cực về mặt tổ chức, chức năng và tính hiệu quả.

Xem thêm

Thông báo về áp dụng hình thức hợp đồng bằng văn bản trong việc yêu cầu và thực hiện yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp

14/01/2016

Theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (tại văn bản số 390/KL – BKHCN ngày 09.02.2015), mọi công việc giám định về sở hữu công nghiệp do Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (“Viện”) tiến hành theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân đều bắt buộc phải thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản như quy định tại Khoản 1 Điều 46 Nghị định 105/2006/NĐ - CP được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số

Xem thêm

Khảo sát về tình hình bảo hộ và khai thác sáng chế tại việt nam

09/12/2015

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Khoa học và Công nghệ giao, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và nâng cao hiệu quả bảo hộ và khai thác sáng chế tại Việt Nam, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) được phép tiến hành khảo sát, thu thập thông tin về tình hình bảo hộ và khai thác sáng chế của các doanh nghiệp Việt Nam.

Xem thêm

Thông báo về lịch Tiếp công dân tại Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

09/12/2015

Căn cứ Quyết định số 1077/QĐ-BKHCN ngày 20.5.2015 về việc “Ban hành Quy chế Tiếp công dân của Bộ Khoa học và Công nghệ”, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) xin thông báo lịch Tiếp công dân tại Viện KHSHTT như sau:

Xem thêm

Khảo sát về tình hình chuyển nhượng tài sản trí tuệ

09/12/2015

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Khoa học và Công nghệ giao, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách phát triển tài sản trí tuệ của Việt Nam, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) được phép tiến hành khảo sát, thu thập thông tin về tình hình chuyển nhượng tài sản trí tuệ của Việt Nam cho nước ngoài (cũng như của nước ngoài cho Việt Nam).

Xem thêm

Thông báo đấu thầu về việc mua sắm trang thiết bị năm 2015 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

09/12/2015

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ xin thông báo với các công ty/đơn vị về việc mua sắm trang thiết bị năm 2015, cụ thể như sau:

Xem thêm

Hội thảo trực tuyến “Kỹ thuật xác định giá trị tài sản trí tuệ”

09/12/2015

Nhằm xác định rõ các phương pháp định giá tài sản trí tuệ và đóng góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn định giá tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách Nhà nước, ngày 04/12/2013 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Kỹ thuật xác định g

Xem thêm

Khảo sát tình hình Quản trị tài sản trí tuệ & nhu cầu Đào tạo nhân lực quản trị tài sản trí tuệ

09/12/2015

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho, nhằm chuẩn bị xây dựng và triển khai Chương trình đào tạo nhân lực làm công tác quản trị tài sản trí tuệ (TSTT) cho các tổ chức/doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập cũng như góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm/dịch vụ của Việt Nam.

Xem thêm

Thông báo về việc áp dụng quy định pháp luật mới về nội dung giám định sở hữu trí tuệ

09/12/2015

Ngày 30.12.2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22.09.2006; theo đó các quy định về nội dung giám định sở hữu trí tuệ được sửa đổi theo khoản 9 và khoản 14 Điều 1. Thi hành các quy định nói trên, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ xin trân trọng thông báo:

Xem thêm