Toggle Menu

Tin nổi bật

Đề tài đã nghiên cứu

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2014

I. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ
Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về công cụ IP Audit nhằm đề xuất khung quy trình IP Audit áp dụng tại Việt Nam
- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Minh Hằng
- Thời gian thực hiện: 1/2014 đến 12/2014
- Mục tiêu: Làm rõ căn cứ lý luận và thực tiễn về nội dung (bản chất) của công cụ IP Audit nhằm đề xuất khung quy trình IP Audit áp dụng cho ba đối tượng: viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam.
 
II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
1. Vấn đề giải quyết xung đột giữa một nhãn hiệu dùng cho sản phẩm/hàng hóa với một nhãn hiệu khác trùng/tương tự dùng cho dịch vụ buôn bán
- Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Hân
- Thời gian thực hiện: 3/2014 đến 11/2014
- Mục tiêu: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về nhãn hiệu hàng hoá và nhãn hiệu dịch vụ nhằm đề xuất cách giải quyết xung đột giữa một nhãn hiệu dùng cho sản phẩm hàng hoá với một nhãn hiệu khác trùng/tương tự dùng cho dịch vụ buôn bán.

2. Lý luận và thực tiễn của việc bảo hộ sáng chế dạng sử dụng trên thế giới và tại Việt Nam
- Chủ nhiệm đề tài: Bùi Tiến Quyết
- Thời gian thực hiện: 3/2014 đến 11/2014
- Mục tiêu: Làm sáng tỏ các vấn đề lý luận liên quan đến sáng chế dạng sử dụng, thực tế bảo hộ loại sáng chế này trên thế giới cũng như ở Việt nam; vai trò, ý nghĩa cũng như các rủi ro có thể có khi chấp nhận bảo hộ loại sách chế dạng sử dụng; từ đó, đưa ra khuyến nghị về việc có mở rộng việc bảo hộ sáng chế sang cả dạng này hay không.

3. Xây dựng công thức xác định phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp nhằm phục vụ việc xác định yếu tố xâm phạm
- Chủ nhiệm đề tài: Lê Quang Dũng và Phạm Thị Huế
- Thời gian thực hiện: 3/2014 đến 11/2014
- Mục tiêu: Rà soát lại các quy định pháp lý, nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan nhằm xác định rõ các tiêu chí để coi một đặc điểm tạo dáng là cơ bản; từ đó, xây dựng một tập hợp dạng công thức các đặc điểm tạo dáng cơ bản được thể hiện bằng lời - giống như dạng yêu cầu bảo hộ đối với sáng chế - phục vụ cho việc xác định phạm vi bảo hộ và xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp.

4. Nghiên cứu kỹ thuật lập bản đồ tài sản trí tuệ nhằm áp dụng trong việc quản trị tài sản trí tuệ
- Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Xuân Hương
- Thời gian thực hiện: 3/2014 đến 11/2014
- Mục tiêu: Nghiên cứu về kỹ thuật lập bản đồ tài sản trí tuệ, bao gồm các bước thu thập, thống kê và phân tích dữ liệu, xây dựng công cụ trực quan (bản đồ) phục vụ công việc quản trị.

5. Vấn đề cân bằng lợi ích trong quan hệ Người đầu tư - Người sáng tạo  nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới, sáng tạo
- Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Thu Hằng
- Thời gian thực hiện: 3/2014 đến 11/2014
- Mục tiêu: Rà soát các cơ chế khuyến khích tác giả sáng tạo đã có ở Việt Nam và ở các nước, đặc biệt là các cơ chế phân chia lợi ích được áp dụng tại các tổ chức nghiên cứu để đưa ra khuyến nghị về việc phân chia lợi ích thu được từ các sản phẩm sáng tạo do Nhà nước đầu tư/tài trợ. 

6. Nghiên cứu vấn đề sở hữu trí tuệ trong chính sách mở rộng tên miền cấp cao nhất (TLDs) của ICANN
- Chủ nhiệm đề tài: Thái Kim Chung
- Thời gian thực hiện: 3/2014 đến 11/2014
- Mục tiêu: Nghiên cứu mục đích, nội dung, yêu cầu, quy trình đăng ký tên miền theo chính sách mở rộng tên miền cấp cao nhất (TLDs) và những vấn đề sở hữu trí tuệ cần lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam khi chính sách này được áp dụng.

 

Tin mới cập nhật