Toggle Menu

Tin nổi bật

Đề tài đã nghiên cứu

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022

I. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ
1. Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn chuẩn hóa chương trình và tài liệu bồi dưỡng cơ bản về quản trị tài sản trí tuệ tại Việt Nam (đề tài chuyển tiếp từ 2021)
- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Cẩn
- Thời gian thực hiện: 5/2021 đến 4/2022
- Mục tiêu: Cập nhật, chuẩn hóa chương trình, tài liệu bồi dưỡng về quản trị tài sản trí tuệ ở trình độ cơ bản; Làm rõ các hình thức bồi dưỡng cơ bản về quản trị tài sản trí tuệ đang được áp dụng trên thế giới và Việt Nam; Đưa chương trình và tài liệu bồi dưỡng về quản trị tài sản trí tuệ ở trình độ cơ bản lên nền tảng trực tuyến.


2. Tên đề tài: Nghiên cứu những vấn đề ảnh hưởng đến động lực của nhà khoa học trong đăng ký, thương mại hóa sáng chế tại trường đại học và viện nghiên cứu (đề tài chuyển tiếp từ 2021)
- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Cẩn
- Thời gian thực hiện: 11/2021 đến 10/2022
- Mục tiêu: Thông qua điều tra, khảo sát và thống kê, làm rõ thực trạng hoạt động đăng ký, thương mại hóa sáng chế tại các trường đại học, viện nghiên cứu ở Việt Nam; xác định các vấn đề (yếu tố) ảnh hưởng tới động lực của nhà khoa học trong đăng ký, thương mại hóa sáng chế tại các trường đại học, viện nghiên cứu; trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp .

3. Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ số đo lường về sở hữu trí tuệ làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động của các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.
- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Minh Hằng
- Thời gian thực hiện: 06/2022 đến 05/2023
- Mục tiêu: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về việc sử dụng bộ chỉ số đo lường về sở hữu trí tuệ làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động của các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Đề xuất được bộ chỉ số đo lường về sở hữu trí tuệ phục vụ việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

4. Tên đề tài: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về sử dụng chứng cứ chuyên gia trong giải quyết tranh chấp và xử lý xâm phạm về quyền sở hữu công nghiệp
- Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Hân
- Thời gian thực hiện: 06/2022 đến 05/2023
- Mục tiêu: Đề tài có mục tiêu làm rõ khái niệm chứng cứ chuyên gia và điều kiện sử dụng chứng cứ chuyên gia trong giải quyết tranh chấp và xử lý xâm phạm về quyền sở hữu công nghiệp; đề xuất các tiêu chí, điều kiện và hình thức công nhận chứng cứ chuyên gia trong giải quyết tranh chấp và xử lý xâm phạm về quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.


II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
1. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về vấn đề quyền sử dụng trước đối với nhãn hiệu
- Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thanh Loan
- Thời gian thực hiện: 1/2022 đến 12/2022
- Mục tiêu: Làm rõ lý do tồn tại, bản chất, phạm vi/điều kiện thực hiện quyền sử dụng trước đối với nhãn hiệu, ảnh hưởng của quyền này đến phạm vi bảo hộ/quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu, thực tiễn trên thế giới về vấn đề này, từ đó đề xuất nguyên tắc, cách hiểu/diễn giải quy định của pháp luật, cách thức đánh giá quyền sử dụng trước đối với nhãn hiệu trong việc xử lý tranh chấp/xung đột quyền đối với nhãn hiệu.

2. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về cơ chế giải quyết tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp bằng trọng tài
- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hương Xiêm - Lê Thị Hằng
- Thời gian thực hiện: 1/2022 đến 12/2022
- Mục tiêu: Làm rõ nguyên tắc, quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp bằng cơ chế trọng tài; điều kiện hành nghề đối với trọng tài viên; thực tiễn áp dụng cơ chế nói trên tại một số nước trên thế giới; từ đó đề xuất các khuyến nghị về việc áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp bằng trọng tài tại Việt Nam.

3. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về bảo hộ nhãn hiệu đối với tên miền internet
- Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Hân
- Thời gian thực hiện: 1/2022 đến 12/2022
- Mục tiêu: Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu cơ chế bảo hộ nhãn hiệu đối với tên miền internet, thực tiễn và xu hướng bảo hộ nhãn hiệu đối với tên miền internet, từ đó đề xuất khuyến nghị về bảo hộ nhãn hiệu đối với tên miền internet tại Việt Nam.

4. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về việc xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu căn cứ vào danh mục hàng hóa/dịch vụ được đăng ký
- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Minh Hằng
- Thời gian thực hiện: 1/2022 đến 12/2022
- Mục tiêu: Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất nguyên tắc, cách thức xác định phạm vi bảo hộ của của nhãn hiệu căn cứ vào danh mục hàng hóa/dịch vụ được đăng ký phục vụ việc giải quyết tranh chấp, xung đột quyền đối với nhãn hiệu.

5. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn việc ghi nhận trí tuệ nhân tạo là tác giả sáng chế
- Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Nguyệt Thu
- Thời gian thực hiện: 1/2022 đến 12/2022
- Mục tiêu: Làm rõ đặc điểm của sáng chế được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo; vấn đề xác định tác giả, chủ sở hữu sáng chế loại này; quy định pháp luật và thực tiễn ở các nước trên thế giới về vấn đề ghi nhận trí tuệ nhân tạo là tác giả sáng chế; đề xuất các khuyến nghị liên quan đến vấn đề này lại Việt Nam.

Tin mới cập nhật