Toggle Menu

Tin nổi bật

Đề tài đã nghiên cứu

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2019

I. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ
1. Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá chất lượng sáng chế được bảo hộ

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Cẩn
- Thời gian thực hiện: 1/2019 đến 12/2019
- Mục tiêu: Đánh giá chất lượng sáng chế được bảo hộ nhằm phục vụ hoạt động thương mại hóa và thực thi quyền đối với sáng chế ở Việt Nam trong thời gian tới.

2. Tên đề tài: Nghiên cứu mức độ đóng góp của nhãn hiệu tới GDP ở Việt Nam
- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Minh Hằng
- Thời gian thực hiện: 1/2019 đến 12/2019
- Mục tiêu: Xác định ngành công nghiệp sử dụng nhiều nhãn hiệu ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015; Xác định mức độ đóng góp của ngành công nghiệp sử dụng nhiều nhãn hiệu vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở Việt Nam

II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
1. Hashtag và các vấn đề về sở hữu trí tuệ

- Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Hân
- Thời gian thực hiện: 2/2019 đến 12/2019
- Mục tiêu: Nghiên cứu khái niệm, đặc điểm, bản chất, vai trò của dấu hiệu dạng Hashtag, những vấn đề sở hữu trí tuệ có liên quan tới Hashtag, thực tiễn về vấn đề này trên thế giới, từ đó, đề xuất các giải pháp/khuyến nghị phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

2. Nghiên cứu về hệ sinh thái IP
- Chủ nhiệm đề tài: Lê Quang Dũng
- Thời gian thực hiện: 2/2019 đến 12/2019
- Mục tiêu: Nghiên cứu khái niệm, đặc điểm, bản chất, cấu trúc, vai trò của hệ sinh thái IP; thực tiễn vận hành hệ sinh thái này trên thế giới, từ đó, đề xuất các giải pháp/khuyến nghị phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

3. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của Bản đồ sáng chế
- Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Xuân Hương
- Thời gian thực hiện: 2/2019 đến 12/2019
- Mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về bản chất, cấu tạo/cấu trúc, ứng dụng của bản đồ sáng chế và đề xuất một số phương pháp xây dựng bản đồ sáng chế đối với các ngành công nghiệp tại Việt Nam trên cơ sở dữ liệu sáng chế quốc gia

4. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn xác định dấu hiệu không có chức năng phân biệt nguồn gốc sản phẩm/dịch vụ nhằm phục vụ việc xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu
- Chủ nhiệm đề tài: Bùi Tiến Quyết
-
Thời gian thực hiện: 2/2019 đến 12/2019
- Mục tiêu: Làm rõ lý luận và thực tiễn về việc xác định dấu hiệu không có chức năng phân biệt nguồn gốc sản phẩm/dịch vụ, từ đó đề xuất cách thức xác định loại dấu hiệu này nhằm phục vụ việc xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

5. Dữ liệu lớn (Big Data) và những vấn đề về sở hữu trí tuệ
- Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Hằng
- Thời gian thực hiện: 2/2019 đến 12/2019
- Mục tiêu: Nghiên cứu khái niệm, đặc điểm, bản chất, vai trò của Dữ liệu lớn (Big Data), những vấn đề sở hữu trí tuệ có liên quan tới Dữ liệu lớn, thực tiễn về vấn đề này trên thế giới, từ đó đề xuất các giải pháp/khuyến nghị phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

6. Tìm hiểu các vấn đề về sở hữu trí tuệ liên quan tới Block chain
- Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Huế
- Thời gian thực hiện: 2/2019 đến 12/2019
- Mục tiêu: Nghiên cứu khái niệm, đặc điểm, bản chất, vai trò của Block chain, những vấn đề sở hữu trí tuệ có liên quan tới Block chain, thực tiễn về vấn đề này trên thế giới, từ đó đề xuất các giải pháp/khuyến nghị phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

7. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về chuyển giao sáng chế phi lợi nhuận (non – profit technology transfer)
- Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Thu Hằng
-
Thời gian thực hiện: 2/2019 đến 12/2019
- Mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động chuyển giao sáng chế phi lợi nhuận (non – profit technology transfer), trong đó làm rõ khái niệm, vai trò/ý nghĩa, bản chất/nội dung, đối tượng chuyển giao, các chủ thể tham gia… của hoạt động này, từ đó đề xuất các giải pháp đối với hoạt động chuyển giao sáng chế phi lợi nhuận.

8. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về bảo hộ sáng chế về gen
- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hương Xiêm
- Thời gian thực hiện: 2/2019 đến 12/2019
- Mục tiêu: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về bảo hộ sáng chế đối với gen; thực tiễn bảo hộ loại sáng chế này trên thế giới cũng như ở Việt Nam và các vấn đề cân bằng lợi ích liên quan tới việc bảo hộ này; từ đó đưa ra khuyến nghị về việc bảo hộ sáng chế đối với gen ở Việt Nam

 

Tin mới cập nhật