Toggle Menu

Tin nổi bật

Đề tài đã nghiên cứu

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2012

1. Nghiên cứu việc bảo hộ hình ảnh thương mại phục vụ việc xác định yếu tố xâm phạm nhãn hiệu, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp
- Chủ nhiệm đề tài: Trần Nam Long
- Thời gian thực hiện: 03/2012 – 12/2012
- Mục tiêu: Tìm hiểu khái niệm hình ảnh thương mại (trade dress) và cơ chế bảo hộ hình ảnh thương mại trên thế giới; so sánh với quy định của pháp luật và thực tiễn việc bảo hộ hình ảnh thương mại tại Việt Nam dưới hình thức bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu, tên thương mại; kiểu dáng công nghiệp và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh); đồng thời, đánh giá sự tác động của hình ảnh thương mại như là các khía cạnh cần xem xét khi xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và KDCN.
 
2. Nghiên cứu việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng phục vụ việc xác định yếu tố xâm phạm nhãn hiệu
- Chủ nhiệm đề tài: Vũ Khắc Trai – Bùi Tiến Quyết                
- Thời gian thực hiện: 03/2012 – 11/2012
- Mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, trong đó làm rõ khái niệm, điều kiện bảo hộ, phạm vi bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng và các lý thuyết liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng; nghiên cứu quy định về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trong các Thỏa ước quốc tế và tình hình thực tiễn về việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới và tại Việt Nam; từ đó, đề xuất các nguyên tắc nhằm xác định yếu tố xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng phục vụ cho việc thẩm định nhãn hiệu nổi tiếng   
 
3. Nghiên cứu cơ chế giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ trong môi trường Internet
- Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Long Huy – Bùi Tiến Quyết
- Thời gian thực hiện: 03/2012 – 12/2012
- Mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật trên thế giới và Việt Nam về cơ chế giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường internet; ảnh hưởng của internet đối với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; những vấn đề tồn tại và gây khó khăn cho việc giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ trong môi trường internet; mối quan hệ giữa người cung cấp dịch vụ, chủ thể quyền và người sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trong môi trường internet, cơ chế giải quyết tranh chấp khi có xâm phạm quyền; từ đó đề xuất nguyên tắc áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ trong môi trường internet nhằm phục vụ hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam
 
4. Nghiên cứu việc xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại
- Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Hân
- Thời gian thực hiện: 03/2012 – 10/2012
- Mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn pháp luật trên thế giới và tại Việt Nam về vấn đề bảo hộ tên thương mại, cụ thể là các quy định của pháp luật quốc tế và một số quốc gia về điều kiện bảo hộ, phạm vi bảo hộ và khái niệm xâm phạm quyền, cũng như thực tiễn áp dụng các quy định đó trong việc đăng ký và xử lý xâm phạm quyền đối với tên thương mại; từ đó đề xuất (đưa ra) các nguyên tắc, cách thức xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại nhằm phục vụ việc giám định xâm phạm quyền đối với tên thương mại.
 
5. Nghiên cứu việc xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý
- Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Xuân Hương
- Thời gian thực hiện: 03/2012-11/2012
- Mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn pháp luật trên thế giới và Việt Nam về vấn đề bảo hộ chỉ dẫn địa lý, cụ thể là các quy định của pháp luật quốc tế và một số quốc gia về điều kiện bảo hộ, phạm vi bảo hộ và khái niệm xâm phạm quyền, cũng như thực tiễn áp dụng các quy định đó trong việc đăng ký và xử lý xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý. Từ đó đề xuất (đưa ra) các nguyên tắc, cách thức xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý nhằm phục vụ việc giám định với nội dung này. 
 
6. Nghiên cứu việc xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu liên kết
- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Minh Hằng
- Thời gian thực hiện: 03/2012 – 10/2012
- Mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn pháp luật trên thế giới và Việt Nam về vấn đề bảo hộ nhãn hiệu liên kết, cụ thể là các quy định của pháp luật quốc tế và một số quốc gia về điều kiện bảo hộ, phạm vi bảo hộ và khái niệm xâm phạm quyền, cũng như thực tiễn áp dụng các quy định đó trong việc đăng ký và xử lý xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu liên kết. Từ đó đề xuất các nguyên tắc và cách thức xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu liên kết nhằm phục vụ việc giám định với nội dung này. 
 
7. Nghiên cứu việc xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập
- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hương Xiêm – Phạm Thị Huế
- Thời gian thực hiện: 03/2012 – 12/2012
- Mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn pháp luật trên thế giới và tại Việt Nam về vấn đề bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, trong đó làm rõ khái niệm, điều kiện bảo hộ, phạm vi bảo hộ, nguyên tắc xác định yếu tố xâm phạm… từ đó đề xuất phương pháp xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

 

Tin mới cập nhật