Toggle Menu

Tin nổi bật

Đề tài đã nghiên cứu

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2007

1. Xây dựng mô hình tổ chức nghiên cứu, đào tạo và giám định về sở hữu trí tuệ
 - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Cẩn
 - Thời gian thực hiện: 10/2007- 12/2007
 - Mục tiêu của đề tài: Xác định nhu cầu thực tiễn, cơ sở pháp lý, lý luận, đề xuất mô hình tổ chức và hoạt động của một đơn vị công lập thực hiện các chức năng nghiên cứu, đào tạo, giám định sở hữu trí tuệ nhằm thực thi pháp luật và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Việt Nam.

2. Xây dựng quy trình tổng quát thực hiện nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp
 - Chủ nhiệm đề tài: Vũ Khắc Trai
 - Thời gian thực hiện: 10/2007 - 12/2007
 - Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm xác định các công đoạn nghiệp vụ, sắp xếp trình tự các công đoạn đó thành mô hình tổng quát của quy trình giám định sở hữu công nghiệp.

3. Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp trong thời gian tới
 - Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Chinh
 - Thời gian thực hiện: 10/2007- 12/2007
 - Mục tiêu của đề tài: Xác định nhu cầu nhân lực quản lý tài sản trí tuệ của doanh nghiệp và yêu cầu kiến thức, kỹ năng về quản lý tài sản trí tuệ đối với nhân lực; phân loại các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng; phân tích các chính sách nhân lực quản lý tài sản trí tuệ của nước ngoài; Từ đó, xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tin mới cập nhật