Toggle Menu

Tin nổi bật

Đề tài đã nghiên cứu

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2008

1. Phương pháp định giá sáng chế áp dụng cho Việt Nam(Đề tài cấp Bộ)

 - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Cẩn
 - Thời gian thực hiện: 07/2008- 12/2009
 - Mục tiêu của đề tài: Làm rõ nguyên tắc, nội dung, quy trình áp dụng phương pháp định giá sáng chế được áp dụng phổ biến trên thế giới và hướng dẫn áp dụng phương pháp đó cho các sáng chế ở Việt Nam

2. Phương pháp xây dựng chiến lược quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp
(Đề tài cấp Bộ)
 - Chủ nhiệm đề tài: Vũ Khắc Trai
 - Thời gian thực hiện: 09/2008 - 12/2009
 - Mục tiêu của đề tài: Làm rõ vai trò, vị trí, bản chất (nội dung) của chiến lược quản trị tài sản trí tuệ nói chung và phương pháp xây dựng, thực hiện, kiểm soát chiến lược đó áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam.

3. Quy trình nghiệp vụ chi tiết về giám định sở hữu công nghiệp
 - Chủ nhiệm đề tài: Vũ Khắc Trai
 - Thời gian thực hiện: 01/2008 - 12/2008
 - Mục tiêu của đề tài: Làm rõ (cụ thể hóa) Quy trình nghiệp vụ tổng quát về giám định sở hữu công nghiệp (Đề tài số 2: kế hoạch nghiên cứu năm 2007) nhằm xây dựng  Quy trình nghiệp vụ chi tiết về giám định sở hữu công nghiệp được áp dụng tại Viện Khoa học sở hữu trí tuệ.

4. Phương pháp xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế
 - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Cẩn
 - Thời gian thực hiện: 01/2008 - 12/2008
 - Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu, phân tích, chọn lọc, tổng hợp các quy định pháp luật, lý luận và thực tiễn của thế giới và Việt Nam nhằm xây dựng phương pháp (nguyên tắc, quy tắc, quy trình thực hiện) xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế nhằm phục vụ công tác giám định sáng chế.

5. Phương pháp xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Yến
Thời gian thực hiện: 01/2008 - 12/2008
Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu, phân tích, chọn lọc, tổng hợp các quy định pháp luật, lý luận và thực tiễn của  thế giới và Việt Nam nhằm xậy dựng phương pháp (nguyên tắc, quy tắc, quy trình thực hiện) xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nhằm phục vụ công tác giám định nhãn hiệu.

 

 

Tin mới cập nhật