Toggle Menu

Tin nổi bật

Đề tài đã nghiên cứu

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2009

1. Phương pháp định giá sáng chế áp dụng cho Việt Nam
(Đề tài cấp Bộ)
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Cẩn
Thời gian thực hiện: 07/2008- 12/2009
Mục tiêu của đề tài: Làm rõ nguyên tắc, nội dung, quy trình áp dụng phương pháp định giá sáng chế được áp dụng phổ biến trên thế giới và hướng dẫn áp dụng phương pháp đó cho các sáng chế ở Việt Nam

2. Phương pháp xây dựng chiến lược quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp
(Đề tài cấp Bộ)
Chủ nhiệm đề tài: Vũ Khắc Trai
Thời gian thực hiện: 09/2008 - 12/2009
Mục tiêu của đề tài: Làm rõ vai trò, vị trí, bản chất (nội dung) của chiến lược quản trị tài sản trí tuệ nói chung và phương pháp xây dựng, thực hiện, kiểm soát chiến lược đó áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam.

3. Phương pháp định giá nhãn hiệu áp dụng tại Việt Nam
(Đề tài cấp Bộ)
Chủ nhiệm đề tài: Trần Nam Long
Thời gian thực hiện: 01/2009 - 12/2009
Mục tiêu của đề tài: Làm rõ nguyên tắc, nội dung, cách thức áp dụng phương pháp định giá nhãn hiệu được áp dụng phổ biến trên thế giới và hướng dẫn áp dụng phương pháp đó cho nhãn hiệu được sử dụng tại Việt Nam.

4. Quy tắc thống nhất về việc trích dẫn nguồn thông tin trong các công trình nghiên cứu, tài liệu khoa học
(Đề tài cấp cơ sở)
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Cẩn
Thời gian thực hiện: 03/2009 - 12/2009
Mục tiêu của đề tài: Khẳng định về mặt lý luận, vai trò, ý nghĩa, yêu cầu đối với việc trích dẫn nguồn thông tin trong các công trình nghiên cứu, tài liệu khoa học, từ đó đề xuất phương án thống nhất để áp dụng cho các sản phẩm nghiên cứu khoa học của Việt Nam nhằm góp phần nâng cao chất lượng của sản phẩm đó phù hợp với chuẩn mực quốc tế. 

5. Phương pháp xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp
Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Long Huy
Thời gian thực hiện: 03/2009 - 12/2009
Mục tiêu của đề tài: Đề xuất phương pháp xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp nhằm phục vụ công tác giám định kiểu dáng công nghiệp, bao gồm nguyên tắc và quy trình xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp.

6. Khai thác một số cơ sở dữ liệu nhãn hiệu của quốc tế và Việt Nam phục vụ công tác giám định nhãn hiệu
Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Chinh
Thời gian thực hiện: 03/2009 - 12/2009
Mục tiêu của đề tài: Hướng dẫn khai thác một số cơ sở dữ liệu nhãn hiệu của quốc tế và Việt Nam nhằm tra cứu thông tin phục vụ công tác giám định nhãn hiệu, trong đó àm rõ mục tiêu, câu trúc, cách thức sử dụng các cơ sở dữ liệu nhãn hiệu đó.

 

 

 

 

 

Tin mới cập nhật