Toggle Menu

Tin nổi bật

Đề tài đã nghiên cứu

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2010

1. Xây dựng từ điển thuật ngữ chuyên ngành giám định sở hữu công nghiệp
- Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thượng Ngãi
- Thời gian thực hiện: 01/2010-12/2010
- Mục tiêu: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn sử dụng các thuật ngữ về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, một số nước công nghiệp phát triển và các tổ chức quốc tế về sở hữu trí tuệ để xây dựng từ điển chuyên ngành, phục vụ hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.

2. Nghiên cứu quan hệ giữa quá trình xác lập quyền và việc giám định xâm phạm sáng chế
- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Cẩn
- Thời gian thực hiện: 01/2010-10/2010
- Mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm làm rõ mối quan hệ phụ thuộc và ảnh hưởng giữa việc xác lập quyền đối với sáng chế (xác định phạm vi và hiệu lực quyền đối với sáng chế) và việc giám định xâm phạm sáng chế (xác định yếu tố xâm phạm sáng chế và hành vi xâm phạm sáng chế).

3. Nghiên cứu quan hệ giữa quá trình xác lập quyền và việc giám định xâm phạm kiểu dáng công nghiệp
- Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Long Huy
- Thời gian thực hiện: 01/2010-10/2010
- Mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm làm rõ mối quan hệ phụ thuộc và ảnh hưởng giữa việc xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp (xác định phạm vi và hiệu lực quyền đối với kiểu dáng công nghiệp) và việc giám định xâm phạm kiểu dáng công nghiệp (xác định yếu tố xâm phạm kiểu dáng công nghiệp và hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp).

4. Nghiên cứu quan hệ giữa quá trình xác lập quyền và việc giám định xâm phạm nhãn hiệu
- Chủ nhiệm đề tài: Trần Nam Long
- Thời gian thực hiện: 01/2010-10/2010
- Mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm làm rõ mối quan hệ phụ thuộc và ảnh hưởng giữa việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu (xác định phạm vi và hiệu lực quyền đối với nhãn hiệu) và việc giám định xâm phạm nhãn hiệu (xác định yếu tố xâm phạm nhãn hiệu và hành vi xâm phạm nhãn hiệu).

5. Nghiên cứu Học thuyết tương đương và một số lý thuyết liên quan khác nhằm áp dụng trong việc đánh giá tính tương tự (tương đương) của đối tượng giám định so với đối tượng được bảo hộ
- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Cẩn
- Thời gian thực hiện: 01/2010-12/2010
- Mục tiêu : Nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm làm rõ nội dung, nguyên tắc và khả năng áp dụng Học thuyết tương đương và các lý thuyết liên quan khác phục vụ việc so sánh đối tượng giám định (sáng chế/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu) và đối tượng được bảo hộ tương ứng nhằm đánh giá và đưa ra kết luận về sự tồn tại yếu tố xâm phạm và hành vi xâm phạm.

6. Nghiên cứu việc tra cứu, sử dụng án lệ, tiền lệ trong nghiệp vụ giám định sáng chế
- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Cẩn
- Thời gian thực hiện: 01/2010-08/2010
- Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu lý thuyết, nguyên tắc áp dụng án lệ/tiền lệ trong thực tiễn tố tụng và thực thi về sáng chế tại một số nước/khu vực trên thế giới, tìm hiểu thực tiễn xây dựng cơ sở dữ liệu án lệ/tiền lệ về sáng chế của các nước/khu vực nói trên, từ đó đề xuất hướng khai thác cơ sở dữ liệu phù hợp phục vụ công tác giám định sáng chế.

7. Nghiên cứu việc tra cứu, sử dụng án lệ, tiền lệ trong nghiệp vụ giám định kiểu dáng công nghiệp
- Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Thu Hằng
- Thời gian thực hiện: 01/2010 – 08/2010
- Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu lý thuyết, nguyên tắc áp dụng án lệ/tiền lệ trong thực tiễn tố tụng và thực thi về kiểu dáng công nghiệp tại một số nước/khu vực trên thế giới, tìm hiểu thực tiễn xây dựng cơ sở dữ liệu án lệ/tiền lệ về kiểu dáng công nghiệp của các nước/khu vực nói trên, từ đó đề xuất hướng khai thác cơ sở dữ liệu phù hợp phục vụ công tác giám định kiểu dáng công nghiệp.

8. Đề tài: “Nghiên cứu việc tra cứu, sử dụng án lệ, tiền lệ trong nghiệp vụ giám định nhãn hiệu”
- Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Xuân Hương
- Thời gian thực hiện: 01/2010 – 08/2010
- Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu lý thuyết, nguyên tắc áp dụng án lệ/tiền lệ trong thực tiễn tố tụng và thực thi về nhãn hiệu tại một số nước/khu vực trên thế giới, tìm hiểu thực tiễn xây dựng cơ sở dữ liệu án lệ/tiền lệ về nhãn hiệu của các nước/khu vực nói trên, từ đó đề xuất hướng khai thác cơ sở dữ liệu phù hợp phục vụ công tác giám định nhãn hiệu.

9. Nghiên cứu cơ sở dữ liệu kiểu dáng công nghiệp của một số cơ quan sở hữu công nghiệp quốc tế và của Việt Nam nhằm tra cứu thông tin phục vụ công tác giám định kiểu dáng công nghiệp
- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Liêm
- Thời gian thực hiện: 01/2010 – 08/2010
- Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu một số cơ sở dữ liệu kiểu dáng công nghiệp quốc tế và của Việt Nam (tìm hiểu cấu trúc, nội dung, cách truy cập và tìm kiếm thông tin) nhằm khai thác thông tin phục vụ hoạt động giám định kiểu dáng công nghiệp.

 

Tin mới cập nhật