Toggle Menu

Đề tài đã nghiên cứu

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2011

1. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất phương pháp xác định giá trị thiệt hại do xâm phạm quyền đối với sáng ché
- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Cẩn
- Thời gian thực hiện: 04/2011-12/2011
- Mục tiêu: Tìm hiểu căn cứ lý luận và tình hình thực tiễn của thế giới về vấn đề xác định giá trị thiệt hại do xâm phạm quyền đối với sáng chế, điều kiện thực tiễn và hiện trạng của Việt Nam về vấn đề này, từ đó đề xuất việc áp dụng phương pháp xác định giá trị thiệt hại phù hợp với tình hình của Việt Nam trước hết nhằm phục vụ công tác giám định giá trị thiệt hại của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ.
 
2. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất phương pháp xác định giá trị thiệt hại do xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp
- Chủ nhiệm đề tài: Trần Nam Long – Phạm Thị Huế
- Thời gian thực hiện: 04/2011-12/2011
- Mục tiêu: Tìm hiểu căn cứ lý luận và tình hình thực tiễn của thế giới về vấn đề xác định giá trị thiệt hại do xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp; từ đó đưa ra phương pháp xác định giá trị thiệt hại do xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp áp dụng cho Việt Nam.
 
3. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất phương pháp xác định giá trị thiệt hại do xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu
- Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Xuân Hương – Nguyễn Thị Hương Xiêm
- Thời gian thực hiện: 04/2011-12/2011
- Mục tiêu: Tìm hiểu căn cứ lý luận và tình hình thực tiễn của thế giới về vấn đề xác định giá trị thiệt hại do xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, từ đó đề xuất việc áp dụng phương pháp xác định giá trị thiệt hại do xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu áp dụng cho Việt Nam.
 
4. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về phương pháp xác định hành hóa giả mạo nhãn hiệu
- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Sự - Trần Thị Thu Hằng
- Thời gian thực hiện: 04/2011-10/2011
- Mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn pháp lý về vấn đề hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; nguyên tắc và phương pháp xác định hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được áp dụng trong thực tiễn và kinh nghiệm của Việt Nam về vấn đề này trong thời gian qua, từ đó xây dựng phương pháp có tính chất chuẩn mực áp dụng trong thực tiễn giám định hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại Viện KHSHTT và tổ chức giám định khác.
 
5. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về việc bảo hộ nhãn hiệu hình khối (3D) nhằm xây dựng quy tắc xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu này.
- Chủ nhiệm đề tài: Bùi Tiến Quyết
- Thời gian thực hiện: 04/2011-10/2011
- Mục tiêu : Nghiên cứu lý luận và thực tiễn pháp luật trên thế giới và Việt Nam về vấn đề bảo hộ nhãn hiệu hình khối (3D), cụ thể là các quy định của pháp luật quốc tế và một số quốc gia về điều kiện bảo hộ, phạm vi bảo hộ và khái niệm xâm phạm quyền, cũng như thực tiễn áp dụng các quy định đó trong việc đăng ký và xử lý xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu; từ đó đề xuất các nguyên tắc, cách thức xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu 3D nhằm phục vụ việc giám định với nội dung này.
 
6. Nghiên cứu tình hình hoạt động chuyển nhượng/chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp và tác động của hoạt động đó đối với thị trường công nghệ tạiViệt Nam.
- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Minh Hằng – Vũ Thị Hân
- Thời gian thực hiện: 04/2011-11/2011
- Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu tình hình thực tiễn tại Việt Nam về hoạt động chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; phân tích ảnh hưởng của hoạt động đó trong việc xây dựng/phát triển thị trường công nghệ; từ đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động chuyển nhượng, chuyển giao quyền SHCN.
 
7. Nghiên cứu tình hình bảo hộ sáng chế từ 1981 đến 2011 và tác động của cơ chế bảo hộ sáng chế đối với sự phát triển công nghiệp tại Việt Nam
- Chủ nhiệm đề tài: Vũ Khắc Trai
- Thời gian thực hiện: 04/2011 – 11/2011
- Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu hệ thống pháp luật và thực tiễn bảo hộ sáng chế tại Việt Nam trong 30 năm vừa qua; phân tích, đánh giá ảnh hưởng của cơ chế bảo hộ sáng chế đối với sự phát triển công nghệ của Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của việc vận dụng cơ chế bảo hộ sáng chế trong thời gian tới.

 

Tin mới cập nhật